Marką taos.pl pod nazwą firmy TAOS Computers – Ireneusz Drózd, ul. Dworcowa 4/29A, 39-300 Mielec, NIP: 817-188-67-30, zwaną dalej serwisem prowadzi usługi serwis i naprawa sprzętu komputerowego w formie serwisu o charakterze stacjonarnym.

Warunkiem rozpoczęcia naprawy uszkodzonego sprzętu jest osobiste dostarczenie uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

Zlecenia naprawy uszkodzonego sprzętu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 w dni robocze przez pracownika serwisu laptopów.

Wszystkie zlecenia realizowane są według kolejności w jakiej zostały dostarczone do serwisu w celu naprawy. Serwis nie prowadzi usług wykonywanych ekspresowo za dodatkową opłatą.

Każdy pozostawiony sprzęt w serwisie otrzymuje indywidualny numer zlecenia który jest zawarty w dokumencie potwierdzającym przyjęcie sprzętu do serwisu.

Serwis nie wydaje duplikatów rewersu oraz nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia rewersu serwisowego. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym osobę do odbioru sprzętu z serwisu.

W przypadku zagubienia rewersu zleceniodawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa się w siedzibie serwisu i okazania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji właściciela sprzętu.

Serwis zastrzega sobie prawo do niewydania sprzętu pozostawionego w serwisie przez osoby trzecie bez okazania dokumentu ( rewersu ) potwierdzającego przyjęcie sprzętu do serwisu.

Każda osoba zlecająca naprawę ( zwana klientem ) jest traktowana jako wyłączny właściciel sprzętu dostarczonego do serwisu laptopów na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że zleceniodawca wyraźnie oświadcza, że nie jest właścicielem pozostawianego sprzętu do serwisu.

Zleceniodawca dostarczając sprzęt do serwisu oświadcza że sprzęt który jest objęty gwarancją producenta jest świadom utraty gwarancji producenta poprzez naruszenie plomb gwarancyjnych.

Serwis nie jest zobowiązany do utworzenia kopii zapasowej lub do odtworzenia zawartości danych zawartych na dysku twardym po naprawie chyba że protokół przyjęcia sprzętu do serwisu stanowi inaczej. Punkt obowiązuje w przypadku kiedy nośnik cyfrowy nie uległ uszkodzeniu w przypadku wystąpienia awarii w sprzęcie dostarczonym do serwisu.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych. Serwis dokłada wszelkich starań celem zabezpieczenia danych przed ich utratą.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane w dostarczanym do serwisu sprzęcie przez zleceniodawcę. Do utraty danych przed diagnozą uszkodzonego sprzętu mogą przyczynić się różne czynniki tj. uszkodzenie dysku twardego poprzez nie właściwe użytkowanie, uszkodzenie elektroniki dysku twardego przez zalanie, zwarcie, uszkodzenie mechaniczne dysku twardego lub inne nie wymienione skutki uszkodzenia nośnika danych.

Zleceniodawca oświadcza że pozostawiany sprzęt do serwisu który jest objęty gwarancją producenta jest świadom utraty gwarancji producenta. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności kiedy zleceniodawca nie poinformuje serwis że dany sprzęt posiada gwarancję a plomby gwarancyjne zostały naruszone przez serwis.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej za nielicencjonowane oprogramowanie wykryte na nośnikach cyfrowych przez odpowiednie instytucje.

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za oprogramowanie zainstalowane na nośnikach cyfrowych w sprzęcie dostarczonym do serwisu.

Za akcesoria pozostawione w sprzęcie dostarczonym do serwisu, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.

Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych objawach od objawów zgłoszonych w momencie przyjmowania sprzętu do serwisu. Wynika to z zastosowanej technologii wykonanych podzespołów ( BGA, SMD ).

Serwis nie pobiera opłaty diagnostycznej w kwocie 61.50 zł kiedy zleceniodawca decyduje się na naprawę w serwisie Taos Computers.

Serwis w celu weryfikacji uszkodzenia i postawienia poprawnej diagnozy podstawia części nowe w celu weryfikacji usterki, w przypadku układów BGA, SMD kiedy nie istnieje możliwość sprawdzenia układu serwis instaluje nową część pozbawionej wady. Kiedy klient rezygnuje z naprawy z przyczyn osobistych serwis nie instaluje na płycie uszkodzonych podzespołów, w przypadku kiedy zleceniodawca chce otrzymać sprzęt w takim stanie w jakim go dostarczył naliczana jest opłata demontażu i montażu uszkodzonego układu BGA na płycie głównej w kwocie 200 zł brutto.

Okres gwarancji na usługi serwisowe to 3 miesiące na montaż nowych układów BGA, SMD okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

Serwis po wykonaniu usługi naprawy udziela pisemnej gwarancji na poprawne działanie w zakresie i terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Serwis udziela gwarancji tylko na wykonaną usługę, lub nową część zainstalowaną w sprzęcie dostarczonym do serwisu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja nie obejmuje kiedy zleceniodawca zaniedbał okresową inspekcję sprzętu pod kątem przegrzewania się.

Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w celu poprawy jakości lub zastosowania nowych usług.

Gwarancja nie obejmuje w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zalania cieczą, przepięć w sieci elektrycznej lub wyładowań atmosferycznych.